SILENTPROJECT.NL ALGMENE VOORWAARDEN

Algemene bepalingen
Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SILENTPROJECT.NL, hierna te noemen: "SILENTPROJECT.NL", op alle door SILENTPROJECT.NL gesloten overeenkomsten en op alle door SILENTPROJECT.NL verrichte handelingen en/of diensten. Een opdrachtgever dient zich bekend te maken met de inhoud van deze voorwaarden. Deze voorwaarden worden door SILENTPROJECT.NL en opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.
Artikel 2. Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door SILENTPROJECT.NL schriftelijk(hieronder worden ook digitale documenten bedoeld) zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder "opdrachtgever" wordt verstaan degene die aan SILENTPROJECT.NL werkzaamheden opdraagt (c.q. SILENTPROJECT.NL verzoekt een offerte uit te brengen ofwel een ontwerp te vervaardigen).

Aanbiedingen en tarieven
Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen exclusief BTW zijn. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door SILENTPROJECT.NL aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 4. Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere marketing en/of media activiteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht, ongeacht of een en ander tot een (verdergaande) opdracht leidt. SILENTPROJECT.NL is gerechtigd om in dat geval een uurtarief te berekenen, vermeerderd met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.

Auteursrecht
Artikel 5. Het auteursrecht van alle door SILENTPROJECT.NL vervaardigde producties, blijft eigendom van SILENTPROJECT.NL. De door SILENTPROJECT.NL ontworpen producties blijven het onvervreemdbaar eigendom van SILENTPROJECT.NL en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door SILENTPROJECT.NL bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.

Aansprakelijkheid
Artikel 6. Indien de opdrachtgever een reclamecampagne of een andere promotieactiviteit door SILENTPROJECT.NL laat uitvoeren in overeenstemming met de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever SILENTPROJECT.NL voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7. Onvermijdelijk het gestelde in artikel 6 behoudt SILENTPROJECT.NL zich overigens de eigendom van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. SILENTPROJECT.NL is te allen tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch SILENTPROJECT.NL nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.

Wijzigingen in een opdracht en correcties
Artikel 8. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is SILENTPROJECT.NL tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover deze opdracht in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan SILENTPROJECT.NL door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl SILENTPROJECT.NL reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.
Artikel 9. Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke hiervan is SILENTPROJECT.NL slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door SILENTPROJECT.NL aan derden minder betaalde kosten.
Artikel 10. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is SILENTPROJECT.NL gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Levering
Artikel 11. Levertijden worden door SILENTPROJECT.NL bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van SILENTPROJECT.NL. In dat geval is de aansprakelijkheid van SILENTPROJECT.NL beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.
Artikel 12. In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen evenals het niet nakomen door derden van hun verplichtingen ten opzichte van SILENTPROJECT.NL, is SILENTPROJECT.NL gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Betalingen
Artikel 13. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft SILENTPROJECT.NL het recht voor elke deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van SILENTPROJECT.NL te worden voldaan binnen 21 (eenentwintig) kalenderdagen na dagtekening. Indien een factuur niet tijdig op de vervaldatum wordt voldaan, is de opdrachtgever aan SILENTPROJECT.NL een rente van 1,5 procent per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.
Artikel 14. SILENTPROJECT.NL is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende opdrachten per direct te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Artikel 15. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en SILENTPROJECT.NL andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is SILENTPROJECT.NL bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Artikel 16. Indien een opdrachtgever door SILENTPROJECT.NL te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij SILENTPROJECT.NL opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 7 (Eigendomsvoorbehoud).
Artikel 17. Indien een opdrachtgever verlangt dat de door SILENTPROJECT.NL te leveren goederen langer dan vier weken na aanbieding tot levering bij SILENTPROJECT.NL blijven opgeslagen, dan zal SILENTPROJECT.NL daarvoor een voor de aanvang van de opslagtermijn aan de opdrachtgever mede te delen vergoeding in rekening brengen. Ook deze opslag geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 18. Voorts is opdrachtgever gehouden SILENTPROJECT.NL te vergoeden alle kosten, die SILENTPROJECT.NL maakt ter incasso van de openstaande bedragen:

I. In het bijzonder komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voorzover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;

II. De buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom dat met een minimum van EUR 150,- .;

III. Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvragen, evenals opslagkosten ingeval van opschorting van levering;

IV. SILENTPROJECT.NL hoeft niet aan te tonen dat geclaimde kosten door SILENTPROJECT.NL zijn gemaakt.

Terug naar de Index Mail naar SILENTPROJECT.NL Omhoog
[ Disclaimer ]- ©2002SILENTPROJECT.NL -[ Algemene Voorwaarden ]